ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫର୍କଲିଫ୍ଟସ୍: ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |

ଦ gas ନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଫର୍କଲିଫ୍ଟ ଏକଦା କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପୁରୁଣା ପସନ୍ଦଗୁଡିକୁ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି | ଏକ ସବୁଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ନିରାପଦ ଭିତର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରଦାନ; ଫର୍କଲିଫ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବଡ ଅଟେ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫର୍କଲିଫ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ ଏକ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫର୍କଲିଫ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଲାଭ ଏବଂ କେଉଁ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ Read ନ୍ତୁ | ଆମେ ଏହାକୁ ସବୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଛୁ, ତେଣୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କି ନୁହେଁ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫର୍କଲିଫ୍ଟଗୁଡିକ କ’ଣ?
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫର୍କଲିଫ୍ଟ ହେଉଛି ଫର୍କଲିଫ୍ଟର ଏକ ଉପ ପ୍ରକାର ଯାହା ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ପରି ପାରମ୍ପାରିକ ଉତ୍ସ ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ | ଏହି ମଡେଲଗୁଡିକ ଫର୍କଲିଫ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଏପରିକି କଠିନ, ଆବଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଯଦିଓ ଏହି ଟେକ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ - ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଫର୍କଲିଫ୍ଟ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାରୀ ଭାର ପାଇଁ ବାହାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ - ଏହା ଅତୀତର କମ୍ ଘର ଭିତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ |
ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଫର୍କଲିଫ୍ଟଗୁଡିକ ବଜାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମଡେଲଗୁଡିକ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ?
ଆପଣ ଯେପରି ଆଶା କରିଥିବେ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଫର୍କଲିଫ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଡେଲ ମଧ୍ୟରେ ବଡ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫର୍କଲିଫ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତି, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ମଡେଲଗୁଡିକ ଚାଲିବା ପାଇଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା (ବେଳେବେଳେ ରାତାରାତି) ଚାର୍ଜ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି | ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯିବା ଅର୍ଥ ଏକ ଶାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଫର୍କଲିଫ୍ଟଗୁଡିକ ଭାରୀ ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ଯେପରିକି JUKILIFT 5 ଟନ୍ 7-ସିରିଜ୍, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଫର୍କଲିଫ୍ଟଗୁଡିକ ଛୋଟ, ଅଧିକ ମାନୁଭେରେବଲ୍ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: 2023-08-02 15:27:50 |